2030 Plan Development - Translated Materials

Help our County eliminate serious and fatal traffic crashes in the coming decade! The County is creating a 10-year Vision Zero strategy and needs your input to make it happen. To learn more about our current Vision Zero efforts read the current Plan. If you have any questions or feedback on our efforts, reach us at visionzero@montgomerycountymd.gov.

Provide Feedback on Draft Plan


Spanish / Español

El borrador del Plan de Acción Visión Cero 2030 establece las acciones que el Condado llevará a cabo para cumplir con el objetivo del Condado de eliminar las lesiones graves y mortales de nuestras carreteras para el año 2030. Necesitamos sus comentarios acerca del borrador del plan y buscamos su ayuda para salvar vidas en nuestras carreteras. Gracias por sus comentarios. Si prefiere enviar sus comentarios por correo electrónico, puede hacerlo a VisionZero@MontgomeryCountyMD.gov.

 

Chinese / 中文

2030年零死亡願景行動計劃草案指出了本郡將採取的一系列措施以實現其在2030年之前消除道路重傷及死亡事故的目標。我們希望您對於該計劃草案給出反饋意見,幫助我們挽救生命。謝謝您提供的意見!如果您希望將您的意見通過電子郵件發送,請將您的意見發送至VisionZero@MontgomeryCountyMD.gov。 

 

Amharic / አማርኛ

የ ራእይ ዜሮ 2030 ድርጊት እቅድ ድራፍት ካውንቲው በ 2030 ከባድ ጉዳት እና ሞት የሚያስከትሉ ጉዳቶችን የማጥፋት እቅድ ለማሳካት የሚወስዳቸውን ድርጊቶች ይሰይማል። በድራፍት እቅዱ ላይ ያለዎትን አስተያየት እንዲሁም በመንገዶቻችን ላይ ህይወቶችን ለማዳን ድጋፍዎን እንፈልጋለን። ለአስተያየትዎ እናመሰግናለን! አስተያየትዎን በኢሜይል ለመላክ ከመረጡ፣ አስተያየትዎን ወደዚህ መላክ ይችላሉ VisionZero@MontgomeryCountyMD.gov

 

French / Français

Le Plan d’action préliminaire Vision Zero 2030 définit les mesures que le Comté prendra pour atteindre l’objectif du Comté d’éliminer les accidents graves et mortels sur nos routes d’ici 2030. Nous avons besoin de votre avis sur le plan préliminaire et de votre aide pour sauver des vies sur nos routes. Merci pour vos commentaires! Si vous préférez envoyer vos commentaires par e-mail, vous pouvez le faire à l’adresse VisionZero@MontgomeryCountyMD.gov.

 

Korean / 한국어

카운티의 도로에서 발생하는 사망 또는 중대한 인명 사고를 방지하는 비전 제로(Vision Zero) 2030 실행 계획 초안은 2030년도까지 목표를 달성하기 위한 카운티의 실행 계획을 설정하는 것입니다. 카운티에서는 도로에서 생명을 구하기 위한 실행 계획 초안을 작성하기 위해 귀하의 의견과 도움이 필요합니다. 참여해 주셔서 감사합니다! 이메일로 의견을 보내시려면 VisionZero@MontgomeryCountyMD.gov로 보내주십시오.

 

Vietnamese / Tiếng Việt

Bản phác thảo Kế Hoạch Hành Động Vision Zero 2030 đề ra các bước sẽ thực hiện để đáp ứng mục tiêu của Quận, đó là diệt trừ tử vong và thương tích trầm trọng gây ra do tai nạn giao thông từ nay cho đến năm 2030. Chúng tôi cần ý kiến của quý vị về bản kế hoạch phác thảo này và muốn quý vị giúp trong việc bảo vệ tính mạng dân chúng do tai nạn giao thông gây ra. Cảm ơn ý kiến đóng góp của quý vị. Nếu quý vị muốn gởi ý kiến qua email, xin gởi tới: VisionZero@MontgomeryCountyMD.gov