Các Thắc Mắc Thường Hỏi về Vắc-xin COVID-19

Cập nhật ngày 17 tháng 9 năm 2021

Find out more about third doses and booster shots

Montgomery County-run clinics are currently only providing third doses to those who are immunocompromised.

Hồ sơ chủng ngừa trực tuyến của quý vị

Để có hồ sơ trực tuyến về chủng ngừa COVID-19 của quý vị, xem hồ sơ của quý vị ở Maryland MyIR. MyIR là hệ thống hồ sơ chủng ngừa trực tuyến của Maryland.

If you have trouble accessing your online record, use the MyIR Help. If your record does not show up on MyIR, request help for an "unmatched record".

Email copy

If you were vaccinated at a County-operated clinic, we can email you a copy of your record. To request a copy, email c19vaccination@montgomerycountymd.gov or call 240-777-2982.

We cannot provide duplicate CDC vaccination cards.

Để lấy hẹn

Hiện nay quý vị có thể tự lấy hẹn cho liều đầu tiên. Nếu quý vị cần giúp để lấy hẹn cho lần tiêm chủng thứ nhất hay thứ nhì or need to make an in-home appointment, hãy gởi email tới c19vaccination@montgomerycountymd.gov hoặc gọi số 240-777-2982

Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi không cần ghi danh trước để lấy hẹn. Cha mẹ/người giám hộ có thể lấy hẹn cho con em tại trạm tiêm chủng dùng vắc-xin Pfizer.

Các trạm tiêm chủng của chúng tôi dùng các loại vắc-xin này:

  • Từ 12 tuổi trở lên: vắc-xin Pfizer
  • Từ 18 tuổi trở lên: vắc-xin Moderna và J&J

Những điều cần biết trước khi quý vị lấy hẹn

Get a ride to your COVID-19 vaccination

Điều gì có thể xảy ra khi quý vị lấy hẹn tiêm chủng vắc-xin

Để lấy hẹn
Khi trẻ em đến buổi hẹn Phải theo các hướng dẫn này
với cha mẹ / người giám hộ
  • Lấy hẹn trước khi đến hoặc đến không có hẹn
  • Không cần có sự đồng ý hoặc giấy tờ bổ sung – cha mẹ / người giám hộ sẽ trực tiếp cung cấp thông tin cần thiết
không có cha mẹ / người giám hộ

Liều thứ hai

Không cần phải ghi danh trước cho liều thứ hai! Để biết thêm thông tin xem email chúng tôi gửi quý vị về liều thứ hai

Chúng tôi sẽ gửi email để quý vị hiểu thêm về liều thứ nhất và thứ hai

Lời lưu ý của Trạm

See clinic maps, bus service options, and driving directions

Trạm tiêm chủng do các tổ chức khác điều hành

Các trạm tiêm chủng gồm bệnh viện địa phương, tiệm thuốc, văn phòng bác sĩ và trạm tiêm chủng đại trà của Tiểu bang.
Khi lấy hẹn, tìm trạm tiệm chủng gần nhà.

Tất cả cư dân Maryland từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để chủng vắc-xin ở các địa điểm tiêm chủng đại trà.

Để được chủng ngừa tại bệnh viện VA, các Cựu Chiến Binh phải có thẻ ghi danh Chăm Sóc Sức Khỏe VA.

Bảng Phân Phối Vắc-xin của Quận Montgomery

Bảng Phân Phối Vắc-xin của Quận Montgomery