Các Thắc Mắc Thường Hỏi về Vắc-xin COVID-19

Cập nhật ngày 1 tháng 6 năm 2021

Để lấy hẹn

Hiện nay quý vị có thể tự lấy hẹn cho liều đầu tiên. Nếu quý vị cần giúp để lấy hẹn cho lần tiêm chủng thứ nhất hay thứ nhì, hãy gởi email tới c19vaccination@montgomerycountymd.gov hoặc gọi số 240-777-2982

Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi không cần ghi danh trước để lấy hẹn. Cha mẹ/người giám hộ có thể lấy hẹn cho con em tại trạm tiêm chủng dùng vắc-xin Pfizer.

Các trạm tiêm chủng của chúng tôi dùng các loại vắc-xin này:

  • Từ 12 tuổi trở lên: vắc-xin Pfizer
  • Từ 18 tuổi trở lên: vắc-xin Moderna và J&J

Những điều cần biết trước khi quý vị lấy hẹn

Điều gì có thể xảy ra khi quý vị lấy hẹn tiêm chủng vắc-xin

Để lấy hẹn
Khi trẻ em đến buổi hẹn Phải theo các hướng dẫn này
với cha mẹ / người giám hộ
  • Lấy hẹn trước khi đến hoặc đến không có hẹn
  • Không cần có sự đồng ý hoặc giấy tờ bổ sung – cha mẹ / người giám hộ sẽ trực tiếp cung cấp thông tin cần thiết
không có cha mẹ / người giám hộ

Liều thứ hai

Không cần phải ghi danh trước cho liều thứ hai! Để biết thêm thông tin xem email chúng tôi gửi quý vị về liều thứ hai

Chúng tôi sẽ gửi email để quý vị hiểu thêm về liều thứ nhất và thứ hai

Lời lưu ý của Trạm

Địa điểm tiêm chủng đại trà tại Trường Cao Đẳng Montgomery – Trụ Sở Germantown

Các trạm tiêm chủng Quận Montgomery

Cơ Sở Silver Spring Civic

Hồ sơ chủng ngừa trực tuyến của quý vị

Để có hồ sơ trực tuyến về chủng ngừa COVID-19 của quý vị, xem hồ sơ của quý vị ở Maryland MyIR. MyIR là hệ thống hồ sơ chủng ngừa trực tuyến của Maryland.

Ghi danh trước cho các trạm tiêm chủng do Quận Montgomery điều hành

1

Ghi danh trước để lấy hẹn

Ghi danh trước để lấy hẹn Hủy bỏ ghi danh trước

Xin ghi danh trước bằng trực tuyến. Nếu cần trợ giúp về mẫu đơn, hãy gọi 240-777-2982.

2

Để xin hẹn

Ghi danh nhận cập nhật về vắc-xin qua điện thư/tin nhắn

Khi có thuốc, chúng tôi sẽ liên lạc để quý vị lấy hẹn tiêm chủng. Có thể phải chờ một thời gian mới có hẹn.

Quý vị sẽ nhận được hai email cho mỗi liều vắc- xin. Muốn biết thêm về các email, xem nội dung và cách sử dụng.

Những điều cần biết trước khi quý vị lấy hẹn

Trạm tiêm chủng do các tổ chức khác điều hành

Các trạm tiêm chủng gồm bệnh viện địa phương, tiệm thuốc, văn phòng bác sĩ và trạm tiêm chủng đại trà của Tiểu bang.
Khi lấy hẹn, tìm trạm tiệm chủng gần nhà.

Tất cả cư dân Maryland từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để chủng vắc-xin ở các địa điểm tiêm chủng đại trà.

Để được chủng ngừa tại bệnh viện VA, các Cựu Chiến Binh phải có thẻ ghi danh Chăm Sóc Sức Khỏe VA.

Bảng Phân Phối Vắc-xin của Quận Montgomery

Bảng Phân Phối Vắc-xin của Quận Montgomery